Komisia sa rozhodla v tomto roku vyčleniť približne 154 miliónov eur na boj proti chorobám zvierat a infekčným chorobám, ktoré sa môžu prenášať na človeka. Financie sa použijú aj na podporu programov zameraných na zisťovanie výskytu škodcov rastlín. Tieto prostriedky pomôžu orgánom členských štátov identifikovať a včas reagovať na prepuknutie ochorení, ktoré by mohli mať závažné dôsledky na ľudské zdravie, hospodárstvo a obchod. V oblasti zdravia zvierat bolo pridelených 141 mil. eur na podporu realizácie 134 schválených programov na eradikáciu, kontrolu a sledovanie chorôb, ako je tuberkulóza hovädzieho dobytka, besnota, brucelóza hovädzieho dobytka, africký mor ošípaných a nodulárna dermatitída. V oblasti zdravia rastlín sa EÚ zaviazala poskytnúť takmer 13 miliónov eur na 46 programov na zisťovanie výskytu škodcov rastlín v 24 členských štátoch. Najväčší podiel financií je určený na boj proti Xylella fastidiosa, jednému z najnebezpečnejších škodcov rastlín na svete.