Komisia navrhuje, aby sa v dlhodobom rozpočte EÚ vyčlenilo 181 mil. EUR na podporu členských štátov v ich boji proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ. Nový program EÚ pre boj proti podvodom má financovať cielenú odbornú prípravu, posilní výmenu informácií a nadnárodnú spoluprácu medzi štátmi EÚ, ako aj podporí spoločné úsilie colných orgánov členských štátov. Program bude riadiť a vykonávať Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Program bude sledovať tri konkrétne ciele:

  • predchádzanie podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie a boj proti nim,
  • poskytnutie nástrojov vzájomnej pomoci v colných záležitostiach,
  • podpora nahlasovania prípadov podvodov a nezrovnalostí zo strany členských štátov.