Európska komisia predstavila akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027. Ten podporuje začlenenie pre všetkých, uznáva dôležitý príspevok migrantov k EÚ a rieši prekážky, ktoré môžu brániť osobám s migrantským pôvodom, od novoprichádzajúcich až po občanov, v zapojení a začlenení sa do európskej spoločnosti. Vychádza zo zásady, že inkluzívna integrácia si vyžaduje úsilie tak na strane dotknutého jednotlivca, ako aj na strane hostiteľskej komunity, a stanovuje nové opatrenia, ktoré vychádzajú z výsledkov predchádzajúceho akčného plánu z roku 2016. Ako sa zdôrazňuje v novom pakte o migrácii a azyle, úspešná integrácia a začlenenie sú nevyhnutnou súčasťou dobre riadenej a účinnej migračnej a azylovej politiky. Úspešná integrácia a začlenenie závisí od včasných opatrení a dlhodobého úsilia. Hoci za tvorbu a vykonávanie sociálnych politík sú zodpovedné vlády členských štátov, EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri podpore členských štátov prostredníctvom financovania, vypracúvania usmernení a posilňovania príslušných partnerstiev. Akčný plán pre integráciu a začlenenie dopĺňa existujúce a nadchádzajúce stratégie EÚ na podporu rovnosti a sociálnej súdržnosti s cieľom zabezpečiť, aby bol každý plne zapojený do európskej spoločnosti a mohol sa na nej podieľať.