Komisia v nadväznosti na svoje septembrové oznámenie predložila súbor prevádzkových opatrení a s nimi súvisiacich bezpečnostných opatrení, ktoré majú spoločnosti a členské štáty prijať v záujme boja proti nezákonnému obsahu online. Tieto odporúčania sa vzťahujú na všetky formy nezákonného obsahu vrátane teroristického obsahu, podnecovania k nenávisti a násiliu, materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, falšovaného tovaru a porušovania autorských práv.

Odporúčané prevádzkové opatrenia:

  • Jasnejšie postupy týkajúce sa oznámenia a následného opatrenia: definovať jednoduché,  transparentné pravidlá oznamovania nezákonného obsahu vrátane zrýchlených postupov
  • Efektívnejšie nástroje a proaktívne technológie na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu.
  • Posilnené záruky na zaistenie základných práv.
  • Osobitná pozornosť venovaná malým spoločnostiam.
  • Užšia spolupráca s orgánmi presadzovania práva.
  • Zvýšená ochrana proti teroristickému obsahu na internete.

Komisia dodatočne odporúča  aj viac konkrétnych opatrení, ktoré majú ešte výraznejšie obmedziť výskyt teroristického internetového obsahu.