Európska komisia zverejnila Hodnotenie implementácie environmentálnych politík EÚ (EIR), ktorého cieľom je zlepšiť uplatňovanie spoločne dohodnutých pravidiel v oblastiach odpadového hospodárstva, prírody, biodiverzity, kvality ovzdušia, kvality vody a vodného hospodárstva.
Súčasťou hodnotenia sú správy o plneniach v jednotlivých členských štátoch Únie. Pre Slovensko sú podľa správy hlavnými výzvami v oblasti životného prostredia zlepšovanie odpadového hospodárstva, kvality ovzdušia a vodného hospodárstva. Nízka miera recyklácie a silná závislosť od skládok zároveň zapríčinili, že Slovensko obsadilo v recyklácii komunálneho odpadu v EÚ spolu s Maltou poslednú priečku.