Komisia navrhuje nové pravidlá týkajúce sa toho, kto môže používať údaje vytvorené v EÚ vo všetkých hospodárskych odvetviach a získať prístup k takýmto údajom. Akt o údajoch zabezpečí spravodlivosť v digitálnom prostredí, stimuluje konkurencieschopný trh s údajmi, otvorí príležitosti na inovácie založené na údajoch a zlepší prístupnosť údajov pre všetkých. Výsledkom budú nové, inovatívne služby a konkurencieschopnejšie ceny za popredajné služby a opravu pripojených predmetov. Tento posledný horizontálny základný prvok dátovej stratégie Komisie bude zohrávať kľúčovú úlohu v digitálnej transformácii v súlade s digitálnymi cieľmi do roku 2030.
Objem údajov neustále rastie – z 33 zettabajtov vygenerovaných v roku 2018 na očakávaných 175 zettabajtov v roku 2025. 80 % priemyselných údajov sa nikdy nevyužije. Akt o údajoch rieši právne, hospodárske a technické otázky, ktoré vedú k nedostatočnému využívaniu údajov. Vďaka novým pravidlám bude možné opakovane využívať viac údajov, pričom sa očakáva, že do roku 2028 to prinesie zvýšenie HDP o 270 miliárd eur.
Návrh aktu o údajoch zahŕňa:
– Opatrenia na vyváženie vyjednávacej sily malých a stredných podnikov tým, že sa zabráni zneužívaniu zmluvnej nerovnováhy v zmluvách o zdieľaní údajov. – Prostriedky, ktoré subjektom verejného sektora umožnia získať prístup k údajom súkromného sektora a používať takéto údaje, ktoré sú potrebné za výnimočných okolností, najmä v prípade všeobecného ohrozenia, – Nové pravidlá umožňujúce zákazníkom účinne prejsť medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb spracovania cloudových údajov a zaviesť záruky proti nezákonnému prenosu údajov.