Na prvom stupni základných škôl v EÚ študuje aspoň jeden cudzí jazyk 17,7 milióna detí, čo predstavuje 81,7% všetkých žiakov. Jeden milión detí (4,6%) študuje viac ako jeden cudzí jazyk. Najpopulárnejším jazykom je angličtina, ktorú študuje 16,7 milióna detí.

Aká je situácia na druhom stupni? Angličtina dominuje aj na druhom stupni (deti vo veku 11-15 rokov), študuje ju 95,6% detí v tejto vekovej skupine. Na druhom mieste je francúzština (27,4%), nemčina (16,3%) a španielčina (11,6%). Ruštinu ako cudzí jazyk študuje pol milióna detí na druhom stupni základných škôl (2,7%).

Angličtina je najčastejším cudzím jazykom vo všetkých členských štátoch, s výnimkou Belgicka a Luxemburska, čo však až neprekvapuje, keďže obe krajiny sú viacjazyčné.

Nemčina je najviac rozšírená v Luxembursku, Maďarsku a Chorvátsku. Francúzština je zas najpopulárnejšia v Luxembursku, Belgicku, Grécku a Rumunsku.

Ruština je populárna predovšetkým v pobaltských štátoch (vyše 60% žiakov), ale aj na Slovensku, kde ju študuje 20,5% detí vo veku 11-15 rokov.

Cyprus, Malta, Luxembursko, Rakúsko sú krajinami, kde všetky deti študujú aspoň jeden cudzí jazyk. V Luxembursku dokonca až 83,8% detí študuje 2 cudzie jazyky. Na opačnom konci sú krajiny ako Portugalsko, či Slovinsko, kde sa cudzí jazyk učí menej ako polovica detí.

Ako je na tom Slovensko? Na prvom stupni u nás študuje cudzí jazyk 84,8% žiakov, čo je nad priemerom EÚ. 79,5 % detí na prvom stupni študuje jeden cudzí jazyk, 5,3% sa venuje dvom a viacerým jazykom. Na Slovensku je najrozšírenejšia angličtina, venuje sa jej 81% žiakov na prvom stupni ZŠ. Druhé miesto v štúdiu cudzích jazykov na Slovensku patrí paradoxne slovenčine, keďže pre účely Eurostatu sa slovenčina považuje za cudzí jazyk na školách, kde slovenčina nefiguruje ako vyučovací jazyk. Slovenčinu na prvom stupni ako cudzí jazyk študuje 6,9% žiakov.

Na druhom stupni (11-15 rokov) sa angličtine venuje 94,9% žiakov, nemčine 57,7% a ruštine 20,5%. Francúzštinu študuje 2,6 % žiakov. Taliančinu a španielčinu študuje menej než jedno percento detí.

Tieto zistenia vyplývajú z najnovšieho prieskumu, ktorý uskutočnil Európsky štatistický úrad EUROSTAT.