Komisia víta, že Rada Európskej únie dnes prijala jej návrh posilniť opatrenia EÚ zamerané na boj proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR). Odporúčanie o boji proti AMR sa zameriava na prevenciu a kontrolu infekcií, dohľad a monitorovanie, inovácie a dostupnosť účinných antimikrobiálnych látok,obozretné používanie a spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj na spoluprácu na globálnej úrovni. Na rok 2030 bolo stanovených niekoľko cieľov EÚ, ktoré boli vypracované spolu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC): • znížiť celkovú spotrebu antibiotík u ľudí o 20 %, • zabezpečiť, aby antibiotiká boli účinné minimálne pri 65 % celkovej spotreby u ľudí (užívanie správnych antibiotík), • znížiť výskyt infekcií spojených s troma kľúčovými baktériami rezistentnými voči antibiotikám. Tento cieľ sa bude uplatňovať najmä v prípade nemocníc.