Európska komisia zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko (INFR(2020)2227) kvôli nesprávnej transpozícii štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (4thAMLD). Hoci Slovensko oznámilo úplnú transpozíciu smernice, Komisia zistila niekoľko prípadov jej nesprávnej transpozície do vnútroštátneho práva. Tieto prípady sa týkajú základných aspektov, ako je riadne fungovanie finančných spravodajských jednotiek; sankcie a administratívne opatrenia na potrestanie trestných činov prania špinavých peňazí; alebo vytvorenie mechanizmov na oznamovanie porušení práva (whistleblowing). Predmetné pravidlá majú zásadný význam pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Legislatívne medzery, ktoré sa vyskytujú v jednom členskom štáte, majú vplyv na EÚ ako celok. Správna transpozícia je preto mimoriadne dôležitá. Bez uspokojivej odpovede Slovenska do 2 mesiacov môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.