Každoročne sa v EÚ objaví zhruba 120 000 prípadov rakoviny v dôsledku vystavenia karcinogénom v práci, čo vedie každý rok zhruba k 80 000 úmrtiam. Na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rakovinou Komisia navrhla ďalšie obmedzenie vystavenia sa karcinogénnym chemikáliám. Táto, už štvrtá, revízia smernice o karcinogénoch a mutagénoch stanovuje nové alebo revidované limitné hodnoty troch látok: akrylonitril, zlúčeniny niklu a benzén. Podľa odhadov bude vďaka novým pravidlám lepšie chránených vyše 1,1 milióna pracovníkov v rôznych sektoroch. Návrh je prvou iniciatívou záväzku Komisie bojovať proti rakovine v rámci pripravovaného európskeho plánu na boj proti rakovine.
Smernica o karcinogénoch a mutagénoch sa pravidelne aktualizuje na základe nových vedeckých dôkazov a technických údajov. V troch predošlých aktualizáciách sa riešilo vystavenie pracovníkov 26 chemikáliám. Návrh pridáva akrylonitril, zlúčeniny niklu a benzén medzi nové alebo revidované expozičné limity v pracovnom prostredí. Predíde sa tak prípadom rakoviny a iných závažných chorôb z povolania, zlepší sa zdravie i kvalita života pracovníkov. Na druhej strane, podnikom sa znížia náklady vyplývajúce z absencií a platieb v rámci poistenia.
Komisia sa zaviazala zintenzívniť boj proti rakovine a do konca roka 2020 predstaví európsky plán na boj proti rakovine. Ten podporí členské štáty pri zlepšovaní prevencie, diagnostiky, liečby a riešenia rakoviny v EÚ a zmierni nerovnosti v otázkach zdravia v rámci členských štátoch i medzi nimi. Komisia sa vo svojom oznámení s názvom „Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie“ už zaviazala preskúmať stratégiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) s cieľom riešiť okrem iného expozíciu nebezpečným látkam v záujme zachovania prísnych európskych noriem v oblasti BOZP.