Komisia zverejnila oznámenie o budovaní silnej sociálnej Európy pre spravodlivé transformácie Píše sa v ňom, ako môže sociálna politika pomáhať pri riešení dnešných výziev a príležitostí a aké opatrenia na úrovni EÚ sa v nasledujúcich mesiacoch plánujú prijať v oblasti zamestnanosti a sociálnych práv. Zároveň Komisia už spustila prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi – podnikmi a odborovými zväzmi – na tému spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ.

Zverejnené materiály vychádzajú z Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý predstavili inštitúcie a lídri EÚ v novembri 2017. Komisia žiada všetky štáty, regióny a partnerov v EÚ, aby vyjadrili svoje názory na ďalšie smerovanie, ako aj plány, ako chcú napĺňať ciele piliera. Všetky pripomienky sa zohľadnia pri vypracovaní akčného plánu v roku 2021, ktorý sa bude schvaľovať na najvyššej politickej úrovni.

Komisia tiež predstavila plánované iniciatívy, ktoré pomôžu s implementáciou EÚ piliera. Medzi kľúčové opatrenia v roku 2020 patria:

–  spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ,

–   európska stratégia rodovej rovnosti a záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania,

–   aktualizovaný program zručností pre Európu,

–   aktualizovaná záruka pre mladých ľudí,

–   pracovný samit pre platformy,

–   zelená kniha o starnutí,

–   stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím,

–   demografická správa,

–   európsky systém zaistenia v nezamestnanosti.

Tieto opatrenia nadväzujú na výsledky, ktoré sa EÚ podarilo dosiahnuť od zriadenia piliera v roku 2017.