Dňa 23. februára 2018 budú lídri Európskej únie diskutovať o tom, ako zaistiť primerané financovanie priorít, ktoré pre Úniu spoločne stanovili 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii.

Komisia do tejto dôležitej debaty prispieva tromi spôsobmi: 1. poskytuje informácie o rozpočte EÚ, jeho prínosoch, úspechoch a pridanej hodnote, 2.vypracúva scenáre, ktoré ilustrujú finančný vplyv rôznych potenciálnych politických rozhodnutí, 3. poukazuje na to, aké dôsledky pre študentov, výskumníkov, infraštruktúrne projekty a mnohé iné oblasti by malo oneskorené prijatie rozpočtu EÚ.

Kľúčové témy diskusií o rozpočte EÚ budú: ochrana vonkajších hraníc EÚ, podpora skutočnej európskej obrannej únie, posilnenie digitálnej transformácie Európy, zefektívnenie politiky súdržnosti a poľnohospodárskej politiky.

Vedúci predstavitelia členských štátov by mali vedieť  aký by bol konkrétny vplyv ich rozhodnutí na financovanie na úrovni EÚ. Práve  preto EK vyčíslila finančný vplyv rôznych politických alternatív, ktoré prichádzajú do úvahy. Nejde o vlastné návrhy Komisie, ale o príklady založené na nápadoch, ktoré vzišli z verejnej diskusie.