Komisia navrhuje mimoriadnu intervenciu na európskych trhoch s energiou v snahe riešiť nedávny dramatický nárast cien. Aby sa zmiernil zvýšený tlak na európske domácnosti a podniky, Komisia podniká ďalší krok v tejto súvislosti, konkrétne navrhuje jednak výnimočné opatrenia na zníženie dopytu po elektrine, ktoré pomôžu znížiť náklady na elektrinu pre spotrebiteľov, ako aj opatrenia na redistribúciu nadbytočných príjmov odvetvia energetiky konečným zákazníkom. To nadväzuje na už dohodnuté opatrenia týkajúce sa naplnenia zásobníkov plynu a zníženia dopytu po plyne s cieľom pripraviť sa na nadchádzajúcu zimu. Komisia zároveň pokračuje vo svojom úsilí zlepšiť likviditu subjektov na trhu, znížiť ceny plynu a reformovať koncepciu trhu s elektrinou z dlhodobej perspektívy. · Prvou odpoveďou na riešenie vysokých cien je zníženie dopytu. Komisia navrhuje riešiť zavedením povinnosti znížiť spotrebu elektriny aspoň o 5 % počas vybraných hodín s najvyššou cenou. Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby určili 10 % hodín s najvyššou očakávanou cenou a počas týchto hodín znížili dopyt. Komisia takisto navrhuje, aby sa členské štáty zamerali na zníženie celkového dopytu po elektrine aspoň o 10 % do 31. marca 2023. Na dosiahnutie tohto zníženia si môžu vybrať primerané opatrenia, medzi ktoré môže patriť finančná kompenzácia. Zníženie dopytu v čase špičky by viedlo k zníženiu spotreby plynu o 1,2 miliardy m³ počas zimy. · Komisia takisto navrhuje dočasný príjmový strop pre tzv. inframarginálnych výrobcov elektrickej energie, konkrétne pre technológie s nižšími nákladmi, ako sú obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia a hnedé uhlie, ktoré dodávajú elektrickú energiu do siete za nižšie náklady, ako je cenová úroveň stanovená drahšími „marginálnymi“ výrobcami. Títo inframarginálni výrobcovia dosahovali mimoriadne príjmy pri relatívne stabilných prevádzkových nákladoch, keďže drahé plynové elektrárne zvýšili veľkoobchodnú cenu elektrickej energie, ktorú dostávajú. Komisia navrhuje stanoviť príjmový strop pre inframarginálnych výrobcov na úrovni 180 eur za MWh. Príjmy presahujúce strop pôjdu vládam členských štátov a použijú sa na pomoc pri znižovaní účtov spotrebiteľom energie. · Komisia takisto navrhuje dočasný solidárny príspevok z nadmerných ziskov v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, na ktoré sa nevzťahuje príjmový strop pre inframarginálnych výrobcov. Týmto časovo obmedzeným príspevkom by sa zachovali investičné stimuly pre zelenú transformáciu. Členské štáty by ho vyberali zo ziskov za rok 2022, ktoré presahujú 20 % zvýšenie priemerného zisku za predchádzajúce tri roky. Príjmy by vyberali členské štáty a presmerovali by ich na spotrebiteľov energie, najmä na zraniteľné domácnosti, ťažko zasiahnuté podniky a energeticky náročné priemyselné odvetvia. · V rámci ďalšej intervencie do pravidiel trhu s elektrinou Komisia takisto navrhuje rozšíriť súbor nástrojov pre ceny energie, ktorý majú spotrebitelia k dispozícii. Návrhy by po prvýkrát umožnili regulované ceny elektrickej energie pod úrovňou nákladov a rozšírili regulované ceny aj na malé a stredné podniky.