Komisia uverejnila návrh odporúčania Rady týkajúci sa iniciatívy Cesta k úspechu v škole, v ktorom načrtla súbor konkrétnych politických opatrení na riešenie predčasného ukončovania školskej dochádzky a slabých výsledkov 15-ročných žiakov v oblasti základných zručností (čítanie, matematika a prírodné vedy), a to predovšetkým u žiakov zo znevýhodneného prostredia. Tieto opatrenia riešia potreby žiakov, učiteľov a školiteľov, škôl a vzdelávacích systémov. Patria medzi ne monitorovanie, prevencia, intervencia a kompenzácia, najvýraznejšie sa však zameriavajú na prevenciu a včasnú intervenciu. V návrhu sa takisto vyzýva, aby sa väčšia pozornosť venovala dobrým školským podmienkam, pretože práve tie majú výrazný vplyv na výsledky vzdelávania a sú kľúčovým prvkom úspechu v škole.
Komisia bude podporovať vykonávanie odporúčania formou vzdelávania a výmen medzi členskými štátmi, partnermi a partnerskými krajinami. Špecializovaná expertná skupina zriadená ako súčasť európskeho vzdelávacieho priestoru sa zameria na dobré podmienky, duševné zdravie a ich propagáciu na školách. Komisia bude podporovať príležitosti na profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov a iných partnerov prostredníctvom projektov a výmen zamestnancov v rámci programu Erasmus+, ako aj prostredníctvom učiteľských akadémií programu Erasmus+ a online platforiem EÚ vrátane  <www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources/toolkitsforschools.htm>novej platformy európskeho školského vzdelávania a eTwinning. EÚ a členské štáty sa vyzývajú, aby na investície do infraštruktúry, odbornej prípravy, nástrojov a zdrojov na lepšiu inklúziu, zvýšenie rovnosti a dobrých podmienok na vzdelávanie využívali vnútroštátne fondy a fondy EÚ, a to najmä Erasmus+, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Európsky sociálny fond+, Európsky fond regionálneho rozvoja, Nástroj technickej podpory, Fond pre migráciu a integráciu. Návrh Komisie sa najskôr prerokuje v členských štátoch a potom ho schvália ministri školstva EÚ.