Európska komisia prijala dve kľúčové stratégie, a to stratégiu v oblasti biodiverzity zameranú na návrat prírody do nášho života a stratégiu „z farmy na stôl“, vďaka ktorej chce vytvoriť spravodlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnému prostrediu.
V súlade s európskou zelenou dohodou sú v nich navrhnuté ambiciózne opatrenia a záväzky EÚ, ktorých cieľom je zastaviť stratu biodiverzity v Európe a v celom svete a pretransformovať naše potravinové systémy. Obe stratégie stavajú občana na prvé miesto, keďže predstavujú záväzok zvýšiť ochranu pôdy a morí, obnoviť degradované ekosystémy a zaujať ako EÚ vedúce postavenie v ochrane biodiverzity a budovaní udržateľného potravinového reťazca na medzinárodnej úrovni. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby podporili tieto dve stratégie a v nich stanovené záväzky. Zároveň sa všetci občania a zainteresované strany vyzývajú, aby sa zapojili do širokej verejnej diskusie.
Nová stratégia v oblasti biodiverzity sa zaoberá kľúčovými faktormi straty biodiverzity a jej cieľom je začleniť aspekty biodiverzity do celkovej stratégie EÚ v oblasti hospodárskeho rastu. V stratégii sa okrem iného navrhuje stanoviť záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov a riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov a druhov v EÚ, návrat opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie miery znečisťovania alebo ekologizáciu našich miest. Stratégia prináša konkrétne kroky zamerané na nasmerovanie európskej biodiverzity k obnove do roku 2030, a to vrátane transformácie minimálne 30 % európskych pôd a morí na účinne spravované chránené oblasti a návratu veľmi pestrých krajinných prvkov na aspoň 10 % poľnohospodárskej plochy.Tieto opatrenia majú prispieť k ochrane prírody, udržateľnému využívaniu a obnove, a pomôžu aj pri vytváraní udržateľných pracovných miest a rastu Budú mať hospodársky prínos aj pre miestne komunity.