Komisia uverejnila desiatu správu o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD), ktorá poukazuje na celkové zlepšenie zberu a čistenia odpadových vôd v európskych obciach a mestách, ale aj na rôzne úrovne úspešnosti medzi členskými štátmi. Správa je súčasťou úsilia Komisie o dosiahnutie nulového znečistenia a v nasledujúcich týždňoch ju bude nasledovať prijatie stratégie pre chemikálie. Z desiatej správy o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD) vyplýva, že miera dodržiavania pravidiel EÚ týkajúcich sa zberu a čistenia odpadových vôd je naďalej vysoká a v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným obdobím sa zvýšila. Pomáha to predchádzať znečisťovaniu životného prostredia. Hoci trend zostáva pozitívny, úplný súlad so smernicou sa zatiaľ nedosiahol. Najväčšie výzvy pre odvetvie vodohospodárskych služieb sú financovanie a plánovanie.

Komisia začala posúdenie vplyvu s cieľom zvážiť rôzne možnosti politiky na účely modernizácie smernice. Zahŕňa to okrem iného hľadanie spôsobov, ako bojovať proti novým kontaminantom, ako sú lieky a mikroplasty, a zváženie toho, či pravidelné sledovanie odpadových vôd môže pomôcť v príprave EÚ na riadenie pandémie ochorenia COVID-19 alebo podobných chorôb. Súčasťou tohto posúdenia vplyvu budú viaceré konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami.