Európska únia uľahčuje cezhraničnú liečbu pacientov a rozmiestnenie zdravotníckych pracovníkov v členských štátoch únie. Komisia vydala praktické usmernenia, ktorých cieľom je podporiť ceuzhraničnú spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi. Takáto spolupráca môže pomôcť zmierniť tlak na preťažené nemocnice presunutím pacientov trpiacich koronavírusom na ošetrenie v členských štátoch, v ktorých sú nemocnice k dispozícii. Komisia bude tiež podporovať členské štáty alebo mimovládne organizácie pri vysielaní kvalifikovaných tímov zdravotníckeho personálu, aby poskytovali cezhraničnú pomoc. Dnešné usmernenia stanovujú koordinovanejší prístup k cezhraničnej spolupráci v oblasti pohotovostnej zdravotnej starostlivosti. Usmernenia tiež naznačujú dodatočnú podporu a pomoc, ktorú má Komisia poskytovať zdravotníckym orgánom členských štátov.