Európska komisia oznámila, že pripravované EU SURE dlhopisy s hodnotou do výšky 100 miliárd EUR vydá ako sociálnoinvestičné dlhopisy. Komisia za týmto účelom prijala nezávisle hodnotený rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy. Rámec bol prijatý s cieľom poskytnúť investorom do týchto dlhopisov istotu, že mobilizované finančné prostriedky budú skutočne použité na sociálne účely. Toto oznámenie nadväzuje na rozhodnutie Rady schváliť poskytnutie finančnej podpory v rámci nástroja SURE 16 členským štátom na pomoc pri ochrane pracovných miest a pracovníkov.
Získané finančné prostriedky sa prijímajúcim členským štátom poskytnú vo forme úverov, ktoré im pomôžu pokryť náklady priamo spojené s financovaním vnútroštátnych programov skráteného pracovného času a podobných opatrení v reakcii na pandémiu. Dnešný rámec ukazuje komunite investorov, ako budú finančné prostriedky získané vydaním dlhopisov EU SURE použité na jasne stanovený účel, teda na zmiernenie sociálneho vplyvu pandémie koronavírusu a jej dôsledkov v celej EÚ. Investori si môžu byť istí, že ich investície do týchto dlhopisov poslúžia na financovanie cielených opatrení sociálnej politiky. Rámec Komisie pre sociálnoinvestičné dlhopisy zároveň prispeje k ďalšiemu rozvoju trhu s takýmito dlhopismi, ktorý je jedným z pilierov európskeho trhu s „udržateľným financovaním“.