Komisia ako jednu z prvých konkrétnych iniciatív v rámci Európskeho roka mládeže 2022 uverejnila svoj návrh odporúčania Rady o dobrovoľníctve mládeže. Má uľahčiť nadnárodnú dobrovoľnícku činnosť mládeže v rámci Európskeho zboru solidarity alebo iných systémov na vnútroštátnej úrovni. Komisia vyzýva členské štáty, aby urýchlene prijali aktuálny návrh o medzinárodných opatreniach v oblasti dobrovoľníctva mládeže a solidarity. Zaväzuje sa podávať správy o využívaní odporúčania pri zavádzaní stratégie EÚ pre mládež a strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a iných stratégií.
Návrh Komisie o dobrovoľníctve mládeže vyzýva členské štáty k tomu, aby okrem iného:
– zabezpečili, aby bol prístup k nadnárodným dobrovoľníckym činnostiam dosiahnuteľnou príležitosťou pre všetkých mladých ľudí vrátane tých s obmedzenými príležitosťami, – zvážili opatrenia, ktoré prispievajú k vytvoreniu primeraného a jasného legislatívneho a implementačného rámca pre zdravie, bezpečnosť a ochranu účastníkov nadnárodných dobrovoľníckych činností, – podporovali vysokú úroveň kvality u vnútroštátnych organizátorov dobrovoľníckych činností, – poskytovali informácie a zvyšovali povedomie o právach dobrovoľníkov, – zvýšili informovanosť o prínosoch nadnárodných dobrovoľníckych činností prostredníctvom informácií, usmernení a osvetových činností, – presadzovali spoluprácu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ medzi organizátormi, ktorí poskytujú nadnárodné dobrovoľnícke príležitosti, – podporovali dobrovoľnícke činnosti, ktoré zmysluplne prispievajú k riešeniu výziev súvisiacich s klímou a životným prostredím, – preskúmali nové trendy a alternatívne rozmery a formáty dobrovoľníctva, ako je digitálne a medzigeneračné dobrovoľníctvo.