Cieľom tohto akčného plánu je zaistiť, aby podniky, najmä malé a stredné (MSP), mohli čo najlepšie využiť svoje vynálezy a výtvory, a zároveň zabezpečiť, aby tieto vynálezy a výtvory mohli byť prínosom pre naše hospodárstvo a spoločnosť. Duševné vlastníctvo je kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu, pretože pomáha podnikom zhodnocovať nehmotný majetok. V akčnom pláne sa stanovujú najmä kľúčové kroky týkajúce sa zlepšenia ochrany duševného vlastníctva, podpory MSP pri využívaní duševného vlastníctva, uľahčenia zdieľania duševného vlastníctva na zintenzívnenie využívania technológie v priemysle, boja proti falšovaniu a zlepšenia presadzovania práv duševného vlastníctva a podpory rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni.
V akčnom pláne sa oznamujú opatrenia v piatich kľúčových oblastiach: Zlepšenie ochrany duševného vlastníctva Podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri využívaní duševného vlastníctva Uľahčenie zdieľania duševného vlastníctva Boj proti falšovaniu a zlepšenie presadzovania práv duševného vlastníctva Podpora rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni