Vzhľadom na pretrvávajúce neistoty súvisiace s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ Európska komisia prijala 2 legislatívne návrhy na zmiernenie výrazného vplyvu, ktoré by mal „scenár bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva.

  • Prvý návrh umožňuje rybárom a firmám z oblasti rybárstva v členských štátoch EÚ prijímať kompenzácie z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na dočasné zastavenie rybolovných činností (čiastočne sa zníži dosah okamžitého uzavretia výsostných vôd Spojeného kráľovstva pre rybárske plavidlá z EÚ v prípade scenára bez dohody)
  • Druhým návrhom sa mení nariadenie o udržateľnom riadení vonkajších flotíl (cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby EÚ bola v pozícii umožniť do konca roku 2019 lodiam zo Spojeného kráľovstva prístup do vôd EÚ za predpokladu, že lode z EÚ budú môcť rovnako vstupovať do vôd Spojeného kráľovstva)

Predmetné opatrenia sú spravidla dočasného charakteru, ich rozsah je obmedzený a EÚ ich prijíma jednostranne.