Európska komisia dnes pri príležitosti Svetového dňa utečencov predstavila nový nástroj EÚ na stanovenie profilu zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide o offline a online internetový editor, ktorý umožní štátnym príslušníkom tretích krajín prezentovať ich zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti spôsobom prístupným pre zamestnávateľov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a organizáciám pracujúcim s migrantmi v celej Európskej únii.

Nástroj sa zameriava na riešenie nesúladu medzi pracovnými miestami a zručnosťami ľudí pochádzajúcich z krajín mimo EÚ. Je zacielený nielen na jednotlivcov s vysokou úrovňou vzdelania, ktorí možno potrebujú pomoc pri uznávaní svojej kvalifikácie, ale aj na ľudí s nízkou kvalifikáciou, ktorí na získanie zručností potrebných na trhu práce v EÚ potrebujú ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu. V prípade niektorých štátnych príslušníkov tretích krajín môže byť navyše prekážkou ich začlenenia do pracovného trhu nedostatočné ovládanie jazyka. Nástroj na stanovenie profilu zručností pomôže takéto medzery identifikovať.

Ide zároveň o prvý nástroj, ktorý budú môcť záchytné centrá, integračné služby, verejné služby zamestnanosti a ďalšie organizácie poskytujúce poradenstvo štátnym príslušníkom tretích krajín využiť na zabezpečenie toho, aby boli zručnosti a vzdelanie týchto osôb uznané a aby ich bolo možné ďalej nasmerovať na odbornú prípravu, vzdelávanie alebo do zamestnania.