Európska komisia prijala 15. decembra oznámenie týkajúce sa príspevku Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na podporu stratégie rastu EÚ, investičného plánu a priorít Komisie na ďalších desať rokov.
Tento dokument prináša konkrétne informácie aj o jednotlivých členských štátoch. Čo sa týka Slovenska, zmieňuje hlavné výzvy, s ktorými sa musí ekonomika popasovať a rovnako informuje o očakávaných dopadoch eurofondov (Európskych štrukturálnych a investičných fondov) v novom programovom období 2014-2020.

Komisia v prípade Slovenska oceňuje, že krajina dobre zvládla hospodársku krízu, zároveň však upozorňuje na dlhodobo pretrvávajúce nedostatky. Slovensko patrí medzi členské štáty s najvyššou mierou dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mládeže. Problémom je aj, že Rómovia sú na okraji spoločnosti, žijú v nevyhovujúcich podmienkach a nie sú dobre integrovaní do vzdelávania a na trh práce. Zlá dopravná infraštruktúra a neefektívny trh s energiou takisto obmedzujú rastový potenciál. V oblasti vedy a výskumu sa Slovensko nachádza na spodných priečkach rebríčka EÚ, tiež sa pomerne zle umiestňuje pri niekoľkých ukazovateľoch kvality podnikateľského prostredia. Tieto výzvy sú zdôraznené aj v konkrétnych politických odporúčaniach pre Slovensko, ktoré EK zverejňuje každý rok na jar.