Európska komisia prijala program nadnárodnej dunajskej spolupráce, v rámci ktorého podporí spoločné projekty krajín v povodí Dunaja. Ciele programu sú v súlade s prioritami Dunajskej stratégie EÚ. Čerpať môžu: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a 3 krajiny mimo EÚ (Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Srbsko).
Prostriedky pochádzajú z dvoch zdrojov: viac než 202 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 19,8 milióna EUR z nástroja predvstupovej pomoci (IPA).
Nadnárodný program pre podunajskú oblasť vychádza zo štyroch tematických priorít:
podpora inovácie, prenosu vedomostí a podnikania v podunajskej oblasti
ochrana a obhospodarovanie prírodného a kultúrneho bohatstva
lepšie prepojená a energeticky zodpovedná podunajská oblasť
podpora realizácie Dunajskej stratégie EÚ, zlepšovanie právneho a politického rámca na riešenie hlavných spoločenských problémov, napríklad politík trhu práce, vzdelávacích systémov, demografických zmien atď..