Európsky parlament vo štvrtok podporil zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov obnovy. Cieľom tohto kroku je zvýšiť nezávislosť od ruských fosílnych palív a urýchliť zelenú transformáciu EÚ. Krajiny EÚ, ktoré predložia zmenený plán obnovy a odolnosti alebo ho doplnia po nadobudnutí účinnosti navrhovaného nariadenia, by doň mali povinne zahrnúť opatrenia na úsporu energie, výrobu čistej energie a diverzifikáciu dodávok energie, ako to predpokladá plán REPowerEU. Vyplýva to z textu, ktorý vo štvrtok v Bruseli schválil pomerom hlasov 471 (za): 90 (proti): 53 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament.
Zvýšenie nezávislosti a boj proti energetickej chudobe
Poslanci zmenili pôvodný návrh Komisie tak, aby nové kapitoly REPowerEU obsahovali opatrenia na zníženie energetickej zraniteľnosti v EÚ. Nové pravidlá by sa vzťahovali na opatrenia od 1. februára 2022. Opatrenia zahrnuté v kapitolách RePowerEU by mali uprednostňovať investície zamerané na riešenie energetickej chudoby pre zraniteľné domácnosti, malé a stredné podniky a mikropodniky.
Financovanie
Poslanci chcú, aby dodatočných 20 miliárd EUR v grantoch, ktoré navrhuje Európska komisia, pochádzalo z predchádzajúcej aukcie národných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami EÚ namiesto využívania kvót z trhovej stabilizačnej rezervy EÚ. Presadzujú tiež, aby Komisia identifikovala ďalšie finančné zdroje na doplnenie financovania opatrení REPowerEU, a to aj tým, že umožní flexibilné využívanie nevyčerpaných finančných prostriedkov, a to najmä z rozpočtového cyklu 2014 – 2020. Tieto dodatočné granty by sa rozdelili medzi členské štáty s prihliadnutím na mieru ich energetickej závislosti, zvýšenie nákladov domácností na energie a podiel fosílnych palív na hrubej domácej spotrebe energie. Členské štáty by mali pri implementácii nových opatrení brať do úvahy vstupy od regionálnych orgánov, mimovládnych organizácií a sociálnych partnerov.
Cezhraničné opatrenia a klíma
Poslanci vyzvali krajiny EÚ, aby zabezpečili, že aspoň 35% ich výdavkov v rámci kapitol REPowerEU bude vyčlenených na opatrenia, ktoré majú rozmer alebo účinok pre viacero krajín. Platiť by to malo aj v prípadoch, že tieto opatrenia zrealizuje jedna krajina EÚ. Komisia by však v prípade osobitných okolností mohla rozhodnúť o udelení výnimky. Zákonodarcovia sa tiež zhodli, že pokiaľ nebudú splnené určité špecifické podmienky, na opatrenia v rámci kapitol REPowerEU, ktoré budú v platnosti do 31. decembra 2024, by sa by sa mala vzťahovať zásada „nespôsobiť významnú škodu“.