Komisia uverejnila tretie preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov <eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=comnat%3ACOM_2022_0438_FIN>, kľúčový nástroj na podávanie správ, ktorým sa podporuje presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zvyšuje informovanosť o význame vykonávania environmentálnych pravidiel. Preklenutie priepasti medzi tým, o čom sa rozhoduje na úrovni Únie, a tým, čo sa vykonáva v praxi, je nevyhnutné na to, aby sa zabezpečili dobré výsledky v oblasti životného prostredia pre občanov a aby sa zachovali rovnaké podmienky pre podniky a zároveň vytvárali príležitosti pre hospodársky rozvoj. V preskúmaní sa vyvodzujú závery a definujú spoločné trendy na úrovni EÚ na základe 27 správ o jednotlivých krajinách <environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports>, v ktorých sa uvádza aktuálny stav vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Preskúmanie obsahuje množstvo informácií o tom, ako vlády EÚ chránia kvalitu vzduchu, ktorý občania dýchajú, vody, ktorú pijú, a prírody, ktorú si užívajú. Okrem toho sa v ňom stanovujú prioritné opatrenia na zlepšenie situácie v každom členskom štáte.