Komisia podporuje členské štáty pri riešení dopadov pandémie koronavírusu na odvetvie cestovného ruchu. Ministri EÚ na videokonferencii diskutovali o tejto téme, ako aj o zmierňujúcich opatreniach a stratégii na obnovu tohto odvetvia, ktoré je krízou vážne poškodené. Komisia predstavila prijaté opatrenia a plán spoločnej reakcie na obnovu odvetvia. Ďalšie kroky, ktorým ministri vyjadrili podporu, navrhne EK ešte pred začiatkom letnej sezóny. Komisia zvažuje protokoly, ktoré by mali riadiť bezpečnú prevádzku turistických zariadení v celej EÚ. Prioritou ostáva spoločný prístup a zachovanie spravodlivej rovnováhy medzi záujmami cestovných kancelárií a spotrebiteľmi.