Súčasťou komplexného súboru opatrení v oblasti obehového hospodárstva predloženého pod spoločným označením akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo („akčný plán EÚ“) je aj návrh zmien Smernice Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov („návrh smernice“). Primárnym cieľom navrhovaných zmien je zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov a uzatvorenie cyklu v rámci obehového hospodárstva.Potreba prísnejšej úpravy na úrovni spoločenstva v oblasti skládkovania odpadov vyvstáva z faktu, že z celkového objemu odpadu v objeme viac ako 2,5 miliardy ton vyprodukovaného v Únií v roku 2013 sa recyklovalo iba 43% komunálneho odpadu a zvyšok sa skládkoval (31%) alebo spaľoval (26%), pričom až 600 miliónov ton tohto odpadu bolo možné recyklovať alebo opätovne použiť.Aké sú najvýznamnejšie navrhované zmeny smernice?Zosúladenie pojmov používaných v legislatíve regulujúcej odpadové hospodárstvoNavrhovanými zmenami v smernici má dôjsť k zosúladeniu definícií pojmov užívaných v troch smerniciach týkajúcich sa odpadového hospodárstva, a to v smernici 2008/98/ES o odpade, smernici 1999/31/ES o skládkach a smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Pojmy boli v dokumentoch, ktoré spolu úzko súviseli a obsahovo na seba nadväzovali, definované odlišne a to spôsobovalo pri implementácií smerníc problémy. Najnovší návrh sa snaží tieto nedostatky odstrániť tým, že znenie väčšiny definícií bude v smerniciach zjednotené odkazom na definície stanovené smernicou 2008/98/ES o odpade.