Európska komisia schválila nový medziregionálny program „Interreg“ pre Slovensko a Rakúsko. Partnerské mestá Viedeň a Bratislava sú hnacou silou hospodárskej prosperity v rakúsko-slovenskom pohraničnom regióne.
Cieľom programu cezhraničnej spolupráce je jej posilnenie. Na program je pridelených vyše 75 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spolu s vnútroštátnym „spolufinancovaním“ bude k dispozícii viac ako 89 miliónov EUR.
Projekty sa zamerajú na posilnenie cezhraničného výskumu, na podporu trvalo udržateľného riadenia, ochranu prírodných zdrojov v prírodnej oblasti pozdĺž bývalej „železnej opony“ a zavedenie nových riešení v oblasti trvalo udržateľnej dopravy. Program bude takisto financovať regionálne a miestne iniciatívy na podporu užšej spolupráce v právnej a administratívnej oblasti – od výučby jazykov po spoločné opatrenia na trhu práce.
Do programu sú zahrnuté rakúske spolkové krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland (iba subregióny Nordburgenland a Mittelburgenland) a Bratislavský a Trnavský kraj na slovenskej strane.