Európska komisia uverejnila prieskum Eurobarometra o tom, ako Európania komunikujú so svetom finančných služieb, najmä vzhľadom na jeho neustále rastúcu digitalizáciu a rozvoj udržateľného financovania. Celkovo 86 % Európanov tvrdí, že majú dôveru v riadenie svojich osobných financií a 73 % má dôveru v online bankovníctvo. Výsledky sa však líšia v jednotlivých členských štátoch, aj v závislosti od pohlavia, veku a úrovne vzdelania, čo poukazuje na potrebu neustálej pozornosti venovanej finančnej gramotnosti. Výsledky poukazujú na určitý pokrok vo využívaní jednotného trhu pre retailové financovanie: spomedzi respondentov, ktorí majú bežný účet, 12 % má bežný účet v inom členskom štáte, čo je nárast v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom Eurobarometra v roku 2016 (hoci výsledky sa v jednotlivých členských štátoch líšia). Medzi tri hlavné zdroje informácií o osobných financiách Európanov patria odporúčania finančných poradcov, špecializované porovnania produktov a odporúčania priateľov alebo rodiny. Len 5 % Európanov využíva pri prijímaní finančných rozhodnutí informácie zo sociálnych médií a od influencerov. Výsledky Eurobarometra o finančných službách reflektujú odpovede 27 862 Európanov zo všetkých 27 členských štátov. Výsledky prieskumu budú podkladom pre budúce návrhy Komisie v oblasti retailového financovania.
Financie a Slováci: Ø 87 % Slovákov má dôveru v riadení svojich osobných financií, Ø 61 % Slovákov dôveruje online bankovníctvu, Ø Podobne ako v prípade celoúnijných výsledkov, medzi tri hlavné zdroje informácií o osobných financiách Slovákov patria odporúčania finančných poradcov, špecializované porovnania produktov, ako aj odporúčania priateľov alebo rodiny, Ø 59 % Slovákov uviedlo, že je pre nich veľmi jednoduché vybrať hotovosť z bankomatov alebo pobočiek banky vzhľadom k tomu, kde žijú (v EÚ27 je to 46 %)