Z nového prieskumu Eurobarometra o duševnom zdraví vyplynulo, že deväť z desiatich respondentov (89 %) považuje podporu duševného zdravia za rovnako dôležitú ako podporu fyzického zdravia. Zároveň menej ako polovica respondentov súhlasí s tým, že ľudia s duševnými problémami dostávajú rovnakú úroveň starostlivosti ako ľudia s fyzickou chorobou. Okrem toho takmer polovica respondentov (46 %) sa za posledných dvanásť mesiacov stretla s emocionálnym alebo psychosociálnym problémom, ako je pocit depresie alebo úzkosti. Podľa prieskumu viac ako polovica týchto respondentov (54 %) s problémom v oblasti duševného zdravia nedostala pomoc odborníka. Pred pandémiou COVID-19 trpel problémami s duševným zdravím každý šiesty človek v EÚ a situácia sa ešte zhoršila. Väčšina respondentov odpovedala, že nedávne svetové udalosti ovplyvnili ich duševné zdravie „mierne“ (44 %) alebo „do veľkej miery“ (18 %). Väčšina respondentov (60 %) si myslí, že najdôležitejšími faktormi na dosiahnutie dobrého duševného zdravia sú životné podmienky, po ktorých nasleduje finančné zabezpečenie (53 %). Približne tretina Európanov sa domnieva, že kontakt s prírodou a zelenými plochami (35 %), spánkové návyky (35 %), fyzická aktivita (34 %) a sociálny kontakt (33 %) sú kľúčovými prispievateľmi k dobrému duševnému zdraviu. Vo všetkých členských štátoch sa však veľká väčšina domnieva, že využívanie sociálnych médií môže mať negatívny vplyv na duševné zdravie mladých ľudí. Pokiaľ ide o to, ako môže EÚ najviac prispieť k zlepšeniu duševného zdravia európskych občanov, najväčší podiel respondentov vybral „zlepšenie celkovej kvality života“ (45 %), za ktorým nasledovalo „zlepšenie prístupu k diagnostike, liečbe a starostlivosti o pacientov s duševnými problémami a ich podpora“ (37 %) a „podpora duševného zdravia najzraniteľnejších“ (35 %). Rýchly prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v období od 14. júna 2023 do 21. júna 2023. Spolu sa použitím webového opytovania s pomocou počítača uskutočnili rozhovory s 26 501 respondentmi vo veku 15 rokov a viac z 27 členských štátov EÚ.