Z nového prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii, ktorý dnes zverejnila Európska komisia, vyplýva, že veľká väčšina Európanov (91 %) pozná pojem „občan Európskej únie“. Ide o najvyššiu úroveň informovanosti od roku 2007 a stabilný nárast z 87 % zaznamenaných v roku 2015. Zároveň, až 95 % Slovákov uviedlo, že tento pojem pozná. Väčšina Európanov je dobre informovaná o svojich právach. Slovenskí respondenti poznajú najmä právo podať sťažnosť inštitúciám Európskej únie (90 %), právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ (86 %), a pokiaľ sú v inom členskom štáte, právo na rovnaké zaobchádzanie, aké majú štátni príslušníci daného členského štátu (83 %). Počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako občanov EÚ rastie. Na otázky o voľnom pohybe 82 % respondentov vyjadrilo názor, že voľný pohyb občanov EÚ v rámci Európskej únie predstavuje pre hospodárstvo ich krajiny celkový prínos.
Prieskum obsahoval aj otázky týkajúce sa volebných práv občanov EÚ. Len niečo viac ako sedem respondentov z desiatich Európanov (71 %) a 73 % Slovákov vie, že európsky občan žijúci v inej krajine EÚ, než z ktorej pochádza, má právo voliť alebo byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu. Na otázku, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, sa veľká väčšina respondentov vyjadrila, že ak by mali lepšie informácie o voľbách vo všeobecnosti a o konkrétnom vplyve EÚ na každodenný život, viac by ich to motivovalo zúčastniť sa na voľbách. Cieľom Európskej komisie je zhromaždiť informácie, skúsenosti a názory na práva vyplývajúce z občianstva EÚ, ktoré sa premietnu do ďalšej správy o občianstve EÚ. EK preto otvorila verejnú konzultáciu o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ. Správa o občianstve EÚ za rok 2020 doplní akčný plán pre európsku demokraciu. Oba dokumenty sa majú prijať do konca roku 2020 a ich cieľom bude prispieť k zlepšeniu odolnosti demokracií v EÚ.