Revízia viacročného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 až 2020 je plánovaná na tento rok. Je spoločná poľnohospodárska politika (SPP/CAP) v ohrození?Prebieha viacero štúdií a vnútorných diskusií a ich výsledok nemôžeme predpovedať.Spoločná poľnohospodárska politika sa počas posledných 20 rokov značne vyvinula. Mnohé prvky reformy z roku 2013 sa zavádzajú postupne a len teraz začínajú mať reálny dopad. Či už je to spravodlivejšie rozdeľovanie priamych platieb SPP v rámci členských štátov a aj medzi nimi, alebo požiadavky ekologizácie, ktorých cieľom je zastaviť vytváranie monokultúr a stratu priepustnosti pôdy.Vzhľadom ku globálnym výzvam v spojení so zmenou klímy a globálnou bezpečnosťou potravín, tvrdím, že otázky poľnohospodárskej politiky budú mať na svetovej scéne v najbližších rokoch väčší význam.Ako odpovedá Európska komisia kritikom, ktorí naznačujú, že obchodné dohody EÚ s tretími krajinami znevýhodňujú európske poľnohospodárstvo?Komisia vždy starostlivo posudzuje vplyv potenciálnych obchodných dohôd. Zvýšená obchodná aktivita poľnohospodárstva EÚ na svetovom trhu pomáha agropotravinársky sektor rozšíriť, čím vzniká ďalší rast a zamestnanosť.V globálnom meradle má vývoz poľnohospodárskych výrobkov EÚ v posledných rokoch lepšie výsledky ako väčšina ostatných sektorov. EÚ sa stala čistým vývozcom najmä pri výrobkoch s vysokou pridanou hodnotou. Naznačuje to, že obchodné dohody nepoškodili európske poľnohospodárstvo. Ak majú ľudia v Ázii a Afrike väčší príjem, chcú konzumovať európske jedlo a pitie. Naše obchodné dohody otvárajú tieto rastúce trhy.