EUKTS , medzinárodná nezisková organizácia, bola ustanovená s podporou
Európskej únie za účelom podpory transferu technológií a znalostí v Európe.
Funguje ako určitý typ konzorcia zloženého zo stavovských združení,
školiteľov a osôb zodpovedných za tvorbu koncepcie politiky inovácií v
podnikoch, ktorí profesionálom v oblasti transferu vedomostí a
technológií poskytujú súbor teoretických a praktických školení. EuKTS
tak zvyšuje prestíž, uznanie a mobilitu týchto expertov v rámci Európy i
mimo kontinentu. Za účelom zefektívnenia interakcie medzi priemyslom a štátnymi a inými
verejnými výskumnými inštitúciami bol vytvorený systém certifikácie a
akreditácie. Osnovy sú tvorené tak, aby zvyšovali profesionalitu a
zároveň v európskych štátoch harmonizovali proces tohto typu
vzdelávania. Režim certifikácie a akreditácie je jedinečný – logický, spoľahlivý a
nestranný, určený všetkým skupinám od škôl, vedecko-výskumných inštitúcií
až po výrobné podniky z najrôznejších odvetví priemyslu.
Certifikácia prebieha na troch úrovniach počnúc začiatočníkmi, končiac
vyškolenými vysoko erudovanými a kvalifikovanými odborníkmi v oblasti
transferu, či už zo súkromného alebo verejného sektora. Certifikácia
zahŕňa teoretické a praktické školenia na vysokej odbornej úrovni.