Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom Za svet bez konských bitúnkov (End The Horse Slaughter Age). Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby navrhla právny predpis, ktorým by sa zakázalo usmrcovanie koní, ako aj ich chov a vývoz na produkciu kožušín, kože, mäsa alebo na výrobu liekov či iných látok. Požadujú tiež zákaz diaľkovej prepravy koní v celej Európe na účely ich usmrtenia a volajú po ochrane koní pred nadmernou prácou alebo tvrdým výcvikom. Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu. Po registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.