Dlhodobo nezamestnaní teraz predstavujú 5 % ekonomicky činného obyvateľstva v EÚ. Podiel dlhodobo nezamestnaných v ekonomicky činnom obyvateľstve sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši, od 1,5 % v Rakúsku po 19,5 % v Grécku. Čím dlhšie sú ľudia mimo trhu práce, tým ťažšie je získať nové zamestnanie. Z 12 miliónov dlhodobo nezamestnaných v EÚ je viac ako 60 % bez práce už počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Každý rok ukončí jedna z piatich osôb svoje úsilie o nájdenie zamestnania a prestane vyvíjať akúkoľvek činnosť v tejto oblasti. Pre nezamestnaných a ich rodiny to so sebou prináša vysoké riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Aj napriek tomu, že ide o polovicu nezamestnaných, na dlhodobo nezamestnaných je vyčlenených odhadom iba 20 % aktívnych programov trhu práce a v mnohých členských štátoch nemajú prístup k individualizovaným službám. Programy ponúkané dlhodobo nezamestnaným často nedostatočne zapájajú zamestnávateľov. Iba jedna tretina členských štátov koordinuje činnosť svojich služieb zamestnanosti a sociálnych služieb.
EK preto predstavila spôsob ako by členské štáty mali lepšie pomáhať vrátiť sa do práce. V návrhu sa uvádzajú tri hlavné kroky:
– podporiť registráciu dlhodobo nezamestnaných na úrade práce,
– poskytnúť každej registrovanej dlhodobo nezamestnanej osobe dôkladné individuálne posúdenie s cieľom identifikovať jej potreby a potenciál najneskôr pred koncom 18. mesiaca nezamestnanosti,
– ponúknuť všetkým registrovaným dlhodobo nezamestnaným dohodu o pracovnej integrácii najneskôr pred koncom 18. mesiaca nezamestnanosti.