Dve nové správy, ktoré boli uverejnené minulý týždeň, ukazujú, ako EÚ reagovala na potrebu odolnejších, spoľahlivejších a spravodlivejších systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú lepšie pripravené na potenciálne krízy, a na dopyt po takýchto zdravotníckych systémoch. Oba dokumenty zároveň poukazujú na oblasti, kde sú potrebné zlepšenia. V priebehu štyroch rokov, ktoré nasledovali po odhalení prvých prípadov ochorenia COVID-19, boli mnohé z riešení predložených s cieľom účinnejšie reagovať na pandémiu zapracované do právnych predpisov EÚ. Tieto riešenia mali ako súčasť silnej európskej zdravotnej únie posilniť našu kolektívnu pripravenosť na zdravotné krízy. Správa o stave pripravenosti v oblasti zdravia za rok 2023 sa sústreďuje na kroky, ktoré EÚ prijala na zlepšenie svojej schopnosti čeliť závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia. V súhrnnej správe o stave zdravia v EÚ za rok 2023 sa skúma, ako systémy zdravotnej starostlivosti v celej Únii plnia potreby európskych občanov. Obsahuje samostatné zdravotné profily jednotlivých krajín, v ktorých osobitná pozornosť patrí vplyvu ochorenia COVID-19 na duševné zdravie a reformám, ktoré členské štáty uskutočňujú na riešenie tohto rastúceho problému.