Európska komisia prijala návrh prvého celoúnijného dobrovoľného rámca na spoľahlivé certifikovanie vysokokvalitného odstraňovania CO₂. Navrhované nariadenie zlepší schopnosť EÚ vyčísliť, monitorovať a sledovať odstraňovanie CO₂. Väčšia transparentnosť zaručí dôveru zainteresovaných strán i priemyslu a pomôže zabrániť šíreniu environmentálne klamlivých vyhlásení. Tento návrh má zásadnú úlohu pri dosahovaní cieľa EÚ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom sveta do roku 2050. Ak chce EÚ tento cieľ zrealizovať, musí znížiť svoje emisie skleníkových plynov na minimum. Zároveň bude musieť zintenzívniť odstraňovanie CO₂ z atmosféry, aby kompenzovala emisie, ktorým nemožno zabrániť. Komisia s pomocou odborníkov zostaví prispôsobené metodiky certifikácie činností odstraňovania CO₂, ktoré pomôžu pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy a životného prostredia. Návrh má zaručiť transparentnosť a vierohodnosť procesu certifikácie, a preto zahŕňa pravidlá nezávislého overovania odstraňovania CO₂, ako aj pravidlá uznávania certifikačných systémov, pomocou ktorých možno preukázať súlad s rámcom EÚ. Na zabezpečenie kvality a porovnateľnosti odstraňovania CO₂ sa v navrhovanom nariadení zavádzajú štyri kvalitatívne kritériá (QU.A.L.ITY): Quantification (vyčíslenie): činnosti na odstraňovanie CO₂ sa musia merať presne a musia prinášať jednoznačné plusy pre klímu, Additionality (doplnkovosť): činnosti na odstraňovanie CO₂ musia presahovať mieru existujúcich postupov a toho, čo požadujú právne predpisy, Long-term storage (dlhodobé ukladanie): certifikáty sú viazané na trvanie ukladania CO₂, aby sa zaručilo trvalé ukladanie, Sustainability (udržateľnosť): činnosti na odstraňovanie CO₂ musia zachovať ciele v oblasti udržateľnosti, ako je napríklad adaptácia na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, ochrana vodných a morských zdrojov, ako aj biodiverzity, alebo prispievať k ich dosahovaniu.