Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory a skúsenosti občanov a organizácií v súvislosti s pripravovaným európskym aktom o kybernetickej odolnosti. Cieľom aktu je stanoviť spoločné pravidlá kybernetickej bezpečnosti pre digitálne produkty a súvisiace služby, ktoré sa uvádzajú na trh v celej Európskej únii. Výsledky verejnej konzultácie budú podkladom pre legislatívny návrh Komisie, ktorý sa očakáva v druhej polovici roku 2022. Akt o kybernetickej odolnosti doplní existujúci legislatívny rámec EÚ, ktorý zahŕňa smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti (smernica NIS) a akt o kybernetickej bezpečnosti, ako aj budúcu smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (NIS 2), ktorú Komisia navrhla v decembri 2020. Verejná konzultácia bude otvorená na nasledujúcich 10 týždňov, t. j. do 25. mája 2022. Komisia okrem toho uverejnila výzvu na predloženie dôkazov s cieľom vytvoriť prehľad o aktuálne identifikovaných problémoch a možných spôsoboch ich riešenia. Výzva na predloženie dôkazov bude otvorená na pripomienkovanie súbežne s verejnou konzultáciou.