Komisia víta politickú dohodu, ktorú v piatok dosiahli Európsky parlament a Rada, na európskom akte o slobode médií. Ten Komisia navrhla v septembri 2022. Novými pravidlami bude lepšie chránená redakčná nezávislosť, pluralita médií, transparentnosť a spravodlivosť a vďaka novej Európskej rade pre médiá sa zlepšíspolupráca mediálnych orgánov. Ich súčasťou sú bezprecedentné záruky pre novinárov, aby mohli slobodne a bezpečne vykonávať svoju prácu. Tento súbor novátorských pravidiel zároveň zabezpečí, aby mohli verejné aj súkromné médiá ľahšie fungovať na vnútornom trhu EÚ naprieč hranicami bez neprimeraného tlaku a aby sa náležite zohľadnila digitálna transformácia mediálneho priestoru. V zmysle Európskeho aktu o slobode médií sa zriadi nová nezávislá Európska rada pre mediálne služby. Radu budú tvoriť vnútroštátne mediálne orgány alebo subjekty a bude jej asistovať sekretariát Komisie. Táto rada bude podporovať účinné a konzistentné uplatňovanie mediálneho právneho rámca EÚ, a to aj vydávaním stanovísk o vplyve koncentrácií na mediálnom trhu, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu s mediálnymi službami, a podporou Komisie pri príprave usmernení k otázkam regulácie médií. Rada bude zároveň koordinovať opatrenia týkajúce sa médií mimo EÚ, ktoré predstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť, a zorganizuje štruktúrovaný dialóg medzi veľmi veľkými online platformami, médiami a občianskou spoločnosťou.