Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19 %. V rebríčku EÚ tak Slovensko ostáva šiestou krajinou v poradí s najväčším rozdielom. Tento rozdiel predstavuje v Európskej únii v priemere 16,2%.  Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadá na 3. novembra, je momentom, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

Pod rozdielom v odmeňovaní žien a mužov sa rozumie rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou mužov a žien v rámci hospodárstva. Medzi faktory, ktoré podľa Európskej komisie prispievajú k takýmto rozdielom, sú okrem iného:

– riadiace a dozorné funkcie vykonávajú prevažne muži,

– zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy (napr. starostlivosť o príbuzných) preberajú väčšinou ženy,

– sklon tráviť viac času mimo trh práce majú viac ženy ako muži,

– v niektorých odvetviach sú nadmerne zastúpené ženy, v iných zas muži. Je to kvôli segregácii v oblasti vzdelávania a na trhu práce.