Európska komisia predstavila návrh, pomocou ktorého plánuje ukotviť v právnych predpisoch politický záväzok EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. V Európskom klimatickom predpise vytýčila ďalšie smerovanie všetkých politík s cieľom prispieť k ochrane našej planéty a ľudí. Komisia navrhuje právne záväzný cieľ dosiahnuť nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov do roku 2050. Na tento účel sú inštitúcie EÚ a členské štáty povinné prijať potrebné opatrenia na úrovni EÚ i vnútroštátnej úrovni. Predpis zahŕňa opatrenia na sledovanie pokroku a zodpovedajúce prispôsobenie sa existujúcim systémom, ako je napríklad postup členských štátov pri riadení národných energetických a klimatických plánov, pravidelné správy Európskej environmentálnej agentúry a najnovšie vedecké dôkazy o zmene klímy a jej vplyvoch. Dosiahnutý pokrok sa prehodnotí každých päť rokov. Popri vládnej politike a regulácii musia svoju úlohu pri transformácii na klimaticky neutrálnu Európsku úniu zohrať všetky sektory spoločnosti a hospodárstva.

Komisia zároveň štartuje verejnú konzultáciu o budúcom Európskom klimatickom pakte. Verejnosť a zainteresované strany tak majú možnosť zapojiť sa do prípravy tohto nástroja. Verejná konzultácia bude prebiehať 12 týždňov. Získané príspevky sa využijú pri koncipovaní klimatického paktu, ktorý bude predstavený pred zasadnutím konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy v novembri 2020 v Glasgowe (COP26). Ambícia EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym blokom na svete je ústrednou myšlienkou Európskej zelenej dohody, ktorú Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej predstavila 11. decembra 2019.