Komisia schválila správu o pokroku na ceste k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru. V súčasnosti sa v EÚ realizuje 40 iniciatív zahŕňajúcich strategické politické opatrenia – od zmiešaného učenia až po vzdelávanie v záujme udržateľného rozvoja a európsku stratégiu pre univerzity – ako aj projekty financované EÚ, ako sú učiteľské akadémie, koalícia pre vzdelávanie v záujme klímy a centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy. Popri opatreniach na zvýšenie inkluzívnosti programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity sa nadväzuje aj na prácu expertných skupín, napríklad pre dezinformácie či kvalitné investície. Uvedenými iniciatívami sa vďaka spoločnému záväzku vytvoriť európsky vzdelávací priestor posilňujú opatrenia členských štátov. Toto prepojenie vnútroštátneho a celoúnijného prístupu sa ukázalo obzvlášť účinné pri riešení nových výziev, ktorým systémy vzdelávania a odbornej prípravy EÚ čelili v posledných dvoch rokoch: pandémia COVID-19 a prijímanie žiakov a učiteľov unikajúcich pred vojenskou agresiou Ruska na Ukrajine. V Monitore vzdelávania a odbornej prípravy pripojenom k tejto správe sa uvádzajú príklady pokroku pri dosahovaní celoúnijných cieľov: predčasné ukončovanie školskej dochádzky klesá, zatiaľ čo dosiahnuté terciárne vzdelanie a účasť na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve sú na vzostupe. Zároveň sa však objavujú varovné signály, ktoré poukazujú na potrebu vyvíjať dlhodobé systematické úsilie o zlepšenie rovnosti vo vzdelávaní a riešenie nedostatku učiteľov. Vďaka programu Erasmus+, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a fondom politiky súdržnosti EÚ sa odhaduje, že celkové výdavky EÚ na vzdelávanie a zručnosti v rokoch 2021 – 2027 sa v porovnaní s obdobím 2014 – 2020 strojnásobia.