Finančná podpora EÚ pre tých, ktorých brexit bez dohody najviac postihne: Európska komisia okrem existujúcich programov a nástrojov navrhla:

  • rozšíriť rozsah pôsobnosti Európskeho fondu solidarity tak, aby sa za určitých podmienok vzťahoval aj na výrazné finančné zaťaženie členských štátov v prípade scenára bez dohody,
  • zaistiť, aby bol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii za určitých podmienok k dispozícii na podporu pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí boli prepustení v dôsledku scenára bez dohody.

V sektore poľnohospodárstva bude k dispozícii celé spektrum existujúcich nástrojov na podporu trhu a priamu finančnú podporu pre poľnohospodárov, aby sa zmiernili najhoršie dôsledky pre poľnohospodársko-potravinárske trhy.

Komisia a Írsko pokračujú v spolupráci s cieľom identifikovať opatrenia pre krízové riešenia bezprostredne po vystúpení bez dohody, ako aj pre stabilnejšie riešenie na nasledujúce obdobie. Zabezpečovací mechanizmus stanovený v dohode o vystúpení je jediným identifikovaným riešením, ktoré chráni Veľkopiatkovú dohodu, zabezpečuje dodržiavanie povinností vyplývajúcich z medzinárodného práva a zachováva integritu vnútorného trhu.

Scenár bez dohody – podľa neho sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez akýchkoľvek prechodných dojednaní. Od toho momentu sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ. Nebude sa uplatňovať žiadne prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení.

Ako vyhlásil predseda Juncker v apríli 2019 v Európskom parlamente, ak by sa naplnil scenár bez dohody, od Spojeného kráľovstva by sa očakávalo riešenie troch hlavných otázok spojených s odlúčením, ktoré by pre EÚ boli nevyhnutným predpokladom na začatie rokovaní o budúcom vzťahu. Týmito otázkami sú:

  1. ochrana a zachovanie práv občanov, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb pred brexitom,
  2. dodržanie finančných záväzkov, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo ako členský štát,
  3. uchovanie litery a ducha Veľkopiatkovej dohody, udržanie mieru na ostrove Írsko a zachovanie integrity vnútorného trhu.

Čo treba robiť v prípade scenára bez dohody? – pokiaľ ide o obdobie bezprostredne po vystúpení, Komisia zriadila telefonické kontaktné centrum pre správne orgány členských štátov, aby získali jednoduchý prístup k odborným poznatkom útvarov Komisie. Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.