Európska komisia prispeje sumou 232 miliónov eur na pomoc v globálnom boji proti vírusu COVID-19, známemu ako koronavírus. Prispeje tak k zvýšeniu globálnej pripravenosti, prevencie a zabráneniu šírenia koronavírusu. Nové finančné prostriedky pomôžu odhaliť a diagnostikovať chorobu a zlepšiť starostlivosť o infikovaných ľudí a zabrániť ďalšiemu prenosu nákazy. Časť prostriedkov bude okamžite pridelená rôznym sektorom, zatiaľ čo zvyšok bude uvoľnený v nasledujúcich mesiacoch. Na úrovni členských štátov Komisia koordinuje zdieľanie informácií a poskytuje pomoc pri posudzovaní potrieb a zabezpečovaní súdržnej reakcie v rámci celej EÚ. EK financuje aj výskum vakcín a poskytuje Číne núdzový zdravotnícky materiál, potrebný na zvládnutie choroby priamo pri jej zdroji.

V nadväznosti na vývoj v Taliansku Komisia zintenzívňuje podporu členským štátom v súvislosti s prebiehajúcou prácou na plánovaní pripravenosti a reakcií na nepredvídané udalosti. Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedla: „Vzhľadom na rýchlo sa rozvíjajúcu situáciu sme pripravení zvýšiť našu pomoc. V tomto duchu odcestuje tento týždeň do Talianska na podporu talianskych orgánov spoločná misia odborníkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie.“