Komisia prijíma tri legislatívne návrhy s cieľom: zjednodušiť posudzovanie chemických látok v rámci právnych predpisov EÚ, posilniť vedomostnú základňu o chemikáliách a zabezpečiť včasné odhalenie a opatrenia v súvislosti so vznikajúcimi chemickými rizikami. V rámci tohto balíka „jedna látka, jedno posúdenie“, ktorý je kľúčovým výsledkom stratégie Chemikálie – stratégia udržateľnosti, sa významné úlohy prerozdelia medzi štyri agentúry EÚ, čím sa zabezpečí koherentné a transparentné posudzovanie bezpečnosti chemických látok používaných vo výrobkoch, ako sú zdravotnícke pomôcky, hračky, potraviny, pesticídy a biocídy. Občania, spoločnosti a orgány budú mať prospech zo zjednodušeného a transparentného prístupu k informáciám o chemikáliách, z harmonizovanejších a predvídateľnejších postupov v rámci právnych predpisov a z posilnenej istoty posúdenia. Novými opatreniami sa skrátia rozdiely medzi identifikáciou možného rizika a potrebným regulačným opatrením. V konečnom dôsledku tieto opatrenia povedú k lepšej a rýchlejšej ochrane zdravia ľudí a životného prostredia.