Komisia včera prijala oznámenie, v ktorom predstavuje kroky EÚ na podporu vývoja a zavádzania čistých technológií. Spočívajú v posilnení jednotného trhu,zabezpečení rovnakých podmienok, podpore výskumu a inovácií, rozšírení siete obchodných dohôd a zmierňovaní vplyvu vonkajšieho vývoja. Zároveň na žiadosť Európskej rady skúma prvé účinky zákona USA o znížení inflácie (IRA) a upozorňuje na potrebu pokračovať v monitorovaní situácie a konštruktívne spolupracovať s USA. V oznámení sa berie na vedomie fakt, že aj iné krajiny ako napr. Čína majú zavedené aktívne programy verejnej podpory, ktoré pravdepodobne ovplyvnia investičné prostredie pre čisté technológie v EÚ.