Eurospravodaj – január 2022 PDF NA STIAHNUTIE

FOND VO VÝŠKE 47 MILIÓNOV EUR

Na ochranu duševného vlastníctva MSP v EÚ

Komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zriadili nový fond EÚ pre MSP, ktorý ponúka
poukážky pre MSP so sídlom v EÚ s cieľom pomôcť im chrániť ich práva duševného vlastníctva. Ide o druhý fond
EÚ pre MSP zameraný na podporu MSP pri obnove po pandémii COVID-19 a zelenej a digitálnej transformácii
na nasledujúce tri roky (2022 – 2024). MSP potrebujú flexibilný súbor nástrojov v oblasti duševného vlastníctva a
rýchlo dostupné financovanie na ochranu svojich inovácií. Preto sa nový fond EÚ pre MSP po prvýkrát vzťahuje
aj na patenty. Finančný príspevok Komisie, ktorý predstavuje 2 milióny eur, bude v plnej miere určený na služby
súvisiace s patentmi. MSP by napríklad mohol požiadať o náhradu registračného poplatku za patentovanie
svojho vynálezu v členskom štáte. EUIPO bude spravovať fond pre MSP prostredníctvom výziev na predkladanie
návrhov. Prvá výzva sa zverejnila na portáli https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/grants-sme-fund-2022.