Európska komisia dnes zverejnila Jarný balík európskeho semestra 2022, ktorý obsahuje odporúčania pre jednotlivé krajiny, ako aj správy o jednotlivých krajinách. V hospodárskej prognóze z jari 2022 sa predpokladá, že hospodárstvo EÚ bude v rokoch 2022 a 2023 naďalej rásť. Hoci hospodárstvo EÚ naďalej vykazuje odolnosť, ruská agresia voči Ukrajine ešte viac zhoršila už existujúce prekážky rastu a priniesla ďalšie výzvy spojené s bezpečnosťou dodávok energie a závislosťou od fosílnych palív z Ruska.
Prepojenie európskeho semestra, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) a REPowerEU Účelom REPowerEU je rýchle zníženie našej závislosti od ruských fosílnych palív prostredníctvom pokroku v zelenej transformácii a spoločného úsilia s cieľom dosiahnuť odolnejší energetický systém a skutočnú energetickú úniu. Európsky semester a RRF (jadro nástroja NextGenerationEU) poskytujú pevné rámce na zabezpečenie účinnej koordinácie politík a riešenie súčasných výziev, pričom RRF bude aj v nadchádzajúcich rokoch hnacou silou reformných a investičných programov členských štátov. RRF je hlavným nástrojom na urýchlenie súbežnej zelenej a digitálnej transformácie a posilnenie odolnosti členských štátov, a to aj prostredníctvom vykonávania vnútroštátnych a cezhraničných opatrení v súlade s REPowerEU.
Odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v kontexte európskeho semestra poskytujú členským štátom usmernenia, aby mohli primerane reagovať na pretrvávajúce a nové výzvy a plniť spoločné kľúčové politické ciele a tento rok zahŕňajú aj odporúčania na zníženie závislosti od fosílnych palív prostredníctvom reforiem a investícií v súlade s prioritami REPowerEU a Európskou zelenou dohodou.
Špecifické odporúčania pre Slovensko Komisia Slovensku na roky 2022 a 2023 odporúča opatrenia v troch oblastiach: · Dane § Zvýšenie efektívnosti daňového mixu, využívanie environmentálnych daní a daní z nehnuteľností; § posilňovanie daňovej disciplíny a digitalizácia daňovej správy. · Implementácia § Pokračovanie v implementácii Plánu obnovy a odolnosti; § dokončenie programovania politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. · Energetika § Zníženie celkovej závislosti od fosílnych palív a diverzifikácia dovozu; § urýchlenie zavádzania OZE zlepšením prístupu do siete zefektívnením povoľovacích a administratívnych postupov a modernizáciou elektrizačnej sústavy; § zníženie závislosti od zemného plynu pri vykurovaní a v priemysle; § prispôsobenie politiky s cieľom urýchliť a stimulovať hĺbkovú obnovu budov.