Európska komisia dnes navrhla výraznú revíziu pravidiel Kohéznej politiky na programové obdobie 2021 – 2027.

Ekonomika EÚ sa zotavuje, ale na riešenie pretrvávajúcich rozdielov medzi členskými štátmi je potrebné dodatočné investičné úsilie. S rozpočtom vo výške 373 miliárd EUR v záväzkoch na roky 2021 – 2027 má budúca politika súdržnosti investičný potenciál na preklenutie týchto rozdielov. Zdroje budú aj naďalej smerovať do regiónov, ktoré najviac potrebujú dobehnúť zvyšok EÚ.

Hlavné body návrhu:

Zameranie sa na kľúčové investičné priority, v ktorých má EÚ čo ponúknuť: inovácie, podpora malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizácia priemyslu, aj prechod na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo, boj proti zmene klímy a plnenie Parížskej dohody.

Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju:

  • Investície do všetkých regiónov: najmä  regióny južnej a východnej Európy, ktoré budú aj naďalej prijímateľmi dôležitej podpory EÚ.
  • Riadenie na miestnej úrovni: miestne, mestské a územné orgány budú viac zapojené do riadenia fondov EÚ, zatiaľ čo vďaka zvýšenej miere spolufinancovania sa v regiónoch a mestách zlepší zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ.

Menej početné, jasnejšie, stručnejšie pravidlá a pružnejší rámec:

  • Zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom
  • Jednotný súbor pravidiel: Jeden súbor pravidiel teraz zahŕňa sedem fondov EÚ implementovaných v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“), ktorý zjednoduší život programovým manažérom fondov.
  • Prispôsobenie sa potrebám: stabilita potrebná na dlhodobé investičné plánovanie s primeranou úrovňou pružnosti na zvládanie nepredvídaných udalostí.